ارائه راهبردهای جعلی در مرکز بررسی‌های نهاد ریاست جمهوری!/ مطالب عجیب در نشریه بنیاد ملی نخبگان