زنگنه از مذاکرات جديد گازي با برخي کشورهاي منطقه خبر داد