تجربیات شورای اسلامی شهر، نقشه راه توسعه قزوین است