رنگ آبی بازوبند کاپیتان پرسپولیس و یک حاشیه دردسر ساز