چهار نامزدی آکادمی واشنگتن برای «ماجرای یک شب بارانی»