خدمات دهی بانک صادرات در روزهای تعطیل طی برگزاری نمایشگاه کتاب