کریم انصاری فرد: در مورد اتفاقات امسال می توانم یک کتاب بنویسم