پیش روی سنگر به سنگر؛ این بار با اکران یک فیلم همجنس‌گرایانه!