عواید فروش پیراهن پرسپولیس به انجمن حمایت از بیماران مبتلا به دیستروفی اهدا شد