در پذیرش محدودیت ها به عزت، منافع ملی و اقتدار نظام توجه شود