افزایش تولید مهمترین برنامه شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران است