چرا برخى از دعاها بى‌اثر است در حالى كه در روايات بسیار به آن ‏سفارش شده؟