ارائه 57 میلیون خدمت در سال 93/ارائه 85 درصدی خدمات به صورت الکترونیک