ماجرای هزینه میلیاردی تابلوهای تبلیغاتی شهرداری/ نحوه انتخاب آثار تابلوهای تبلیغاتی