بناي کج پزشک خانواده از ابتدا /اصلاح تعرفه ها مطالبه 25 ساله بود/جذب 7 هزار نفر؛ آزمون 25 ارديبهشت