یک فرمانده طالبان به همراه ۲۲ نفر دیگر به فرایند صلح پیوستند