کری:‌ آمریکا و شورای همکاری خلیج فارس روی بسته امنیتی جدید کار می‌کنند