مصاحبه سعيد معروف پس از حضورش در آخرين تمرين تيم ملي