استانداردسازی و مالکیت فکر پایه های اساسی دراقتصاد دانش بنیان هستند