«تا به حال چند نفر را با رفتارتان از دین زده کرده ...