نماینده ولی فقیه در مرکزی استاندار جدید را به حضور نپذیرفت