العربیه: کری در دیدار با وزرای خارجه شورای همکاری از توافق با ایران دفاع کرد