خلع يد ازسه هزار هکتار از اراضي ملي استان يزد در سال گذشته