تبریزی: غلام‌قمری از طریق واسطه پیشنهادات مختلف مالی به من داد تا نظرم را جلب کند