اگر تا ۱۰ تیر توافق نکردیم، می‌توانیم زمان را تمدید کنیم!