نسخه بعدی بازی Assassin’s Creed با نام Syndicate منتشر خواهد شد