این یک مطلب فنی نیست: نوشته ای برای تشکر از همه شما خوبان و یادآوری بعضی موارد