با وجود این تلویزیون، وجود حجاب معجزه است/ بجای عدالت اجتماعی سرگرم حجاب شدیم