اخذ کارت مدیریت پسماند برای صنوف پر زباله الزامی است