اهالی سیرالئون سنی هستند اما امکان ندارد نام حسنین(ع) را روی دوقلوهای خود نگذارند/ عروسم اهل آفریقاست