سرمربی بانوان فیلیپین: ما هم مانند ایران وقت استراحت نداشتیم، اما مجبور به برد بودیم