جان کری: آمریکا و متحدان خلیج فارس به دنبال توافق بر سر تدابیر امنیتی جدید هستند