حضور 17 هزار هيأت علمي در 60 دانشگاه و دانشکده علوم پزشکي