تلویزیون مشکل مدیریت بودجه دارد/ جای حاتمی‌کیاها خالی است