پژوهشهای باستان شناسی چغامیش در سال 2004 تمام شده بود