کویت به شرکت بوئینگ سفارش 28 جنگنده‌ پیشرفته را می‌دهد