مشاور رییس جمهور در گذشت مرحوم صادق آیینه وند را تسلیت گفت