دختران والیبالیست ایران با شکست برابر میزبان هشتم شدند