مسابقه تک نگاری از نمایشگاه کتاب، با جایزه فرانکفورت