آیت الله مقتدایی: می توان با موقوفات، حوزه های علمیه را از دیگر بودجه ها بی نیاز کرد