بنده هیچ نیستم ;اما مرا بسیار آموخته‌اند تا توان زبان گویای مردم بودن را به دست آورم