روحاني:يمن يک امتحان تاريخي براي دنيا و نهادهاي انسان دوستانه است،امروز بايد بر صليب سرخ فشار بياوري