امیدوارم سینما از بلایای آسمانی، زمینی و انسانی درامان باشد