سازمان تحریم ترک نمی‌خورد مگر اینکه مبنای قانونی و زیربنای آن از هم پاشیده شود