منصوریان: کی‌روش را نمی‌خواهیم با شخصیتش بازی نکنیم