«رستاخیز» کوتاه می‌شود/ تشکیل کارگروه برای تبلیغات