وزیر بهداشت از عملکرد تعرفه‌ای پزشکان تهران راضی نیست