مگر من دیوانه بودم که بروم و کی روش را برای ماندن متقاعد کنم؟