انجام ماهیانه بیش از 29 هزار عملیات بیمه گری درخراسان شمالی