تيم ملي کامپوند ايران در شانکهاي چين مدال نقره کسب کرد